Formandens beretning 2007

Af formand Peter Farver

 

Et godt år.

 

2006 har været et både godt og meget aktivt år for Karup Orienteringsklub. Både internt og eksternt har vi afviklet en lang række aktiviteter, der alle har været med til at placere klub­ben solidt på orienteringskortet. Det er et engagement, vi kan være stolte af, og det bevi­ser, at når vi samler kræfterne, kan vi løse opgaverne med en høj kvalitet, der kan tjene som forbillede for andre.

 

Eksterne aktiviteter.

 

Den første store eksterne aktivitet var vores engagement i afviklingen af Kreds Ungdoms Match (KUM) 13. - 14. maj i samarbejde med klubben i Skive. I toppen af organisationen havde vi Torben Ibsen som løbsleder, der sammen med en lang række andre fra klubben trak et meget stort læs for at give de ca. 180 løbere i alderen 10 til 20 år en god oplevelse. Det lykkedes og vi kan være stolte af vores deltagelse i arrangementets 2 løbsdage, der var henlagt til henholdsvis Stendal/Ulvedal plantage og Sjørup Plantage.

 

Sjørup Plantage blev genbrugt senere på året, idet vi den 17. september igen stod for et stort arrangement nemlig C-løbet, der havde Carsten Helligsø som stævneleder. Igen en stor succes med 190 glade deltagere.

 

Den 24. maj afviklede vi Alhedeløbet, hvilket jo er en tradition. Igen en succes selvom vi havde vejret imod os. Det betød knap så mange deltagere som normalt, men dem der deltog var glade og tilfredse. Ros til Lars Skovgaard for arrangementet.

 

Udover at planlægge arrangementer, har vores medlemmer selvfølgelig også været ude og deltage i en lang række både motions- og orienteringsløb, og det er dejligt at se, at vi er repræsenteret i rigtigt mange af de løb, der afholdes i Jylland.

I den forbindelse har vi deltaget i 2 divisionsmatcher i kampen for at blive i 3. division. Selvom der blev leveret fine præstationer af alle, må vi konstatere, at vi som klub løb en anelse for langsomt til at vi nåede vores mål. Vi er tilbage i 4. division, men skal vi ikke satse på, at vi fortsætter vores elevator-tilværelse og dermed snart kan findes i 3. division igen.

Nu er det at vinde jo ikke det vigtigste, men det ville nu være rart!

 

Interne aktiviteter.

 

Med hensyn til de interne klubaktiviteter har det også været et aktivt år. Tidligt på året ar­rangerede Carsten Brøgger en klubtur til Hjørring kanten. Det var en kæmpe succes, hvor der både var plads til orienteringsløb, gåture i sneen, men ikke mindst hygge med både pizza, rødvin og snak.

Det var en dejlig tur, der inspirerede os så meget, at vi forsøgte at samle opbakning til endnu en klubtur i forbindelse med divisionsmatchen den 1. oktober. Det lykkedes ikke på grund af for få tilmeldinger, men vi forsøger igen her i 2007, og vi kan kun opfordre alle til at deltage.

 

2006 blev også året, hvor vi introducerede begynderløbene om lørdagen med start fra klubhuset. Efter en lidt træg start er der kommet god gang i hjulene, og det har faktisk vist sig som en et godt tilbud til nye medlemmer. Jeg vil gerne opfordre til, at vi alle bakker op om denne aktivitet både som banelæggere, men også som dem der kan give et godt råd eller to til de helt nye, der står over for deres første orienteringsløb.

 

Vi fik også afviklet vores klubmesterskaber i henholdsvis orienteringsløb den 7. oktober i Fejsø Plantage og motionsløb den 11. november.

Det var to rigtigt gode arrangementer, men vi kunne godt have ønsket os en større delta­gelse, så lad dette være en opfordring til, at vi i 2007 bliver mange flere til at kæmpe om titlerne.

 

Under klubfesten den 18. november blev der også uddelt titler, idet Aktivitetspokalen 2006 blev tildelt Marianne Jeppesen og Motionsaktivitetspokalen 2006 blev tildelt Stefan Jeppe­sen. Der skal lyde et stort tillykke til dem begge for et flot engagement i året der er gået.

 

Administrative aktiviteter.

 

Også på det administrative område bød 2006 på stor aktivitet. På den ordinære general­forsamling den 25. februar, blev undertegnede valgt til ny formand, og der var et forslag til vedtægtsæn­dringer til afstemning. Forslaget ville nedlægge triathlonudvalget og tage højde for vores kommunale tilhørsforhold som konsekvens af den kommende kommunal­reform.

På generalforsamlingen var der flertal for forslaget, men idet der ikke var ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede (krav jf. klubbens vedtægter §12), kunne forslaget ved denne lejlighed ikke vedtages. Vi måtte derfor gennemføre en ekstraordinær general­forsamling den 28. marts, hvor forslaget kunne endeligt vedtages.

 

2006 var også året, hvor vi erstattede det gamle klubblad med det nye nyhedsbrev. Det var et tiltag bestyrelsen fik opbakning til at gennemføre, og det er vores indtryk, at det er blevet godt modtaget. Vi fik sendt 3 udgaver på gaden i 2006, og det første i 2007 er alle­rede udsendt.

Det var vores ambition, at vi samtidig med det nye format kunne finde opbakning til, at det hovedsagelig kunne distribueres elektronisk. Det har vi haft stor succes med, men lad mig slå fast, at man fortsat kan modtage nyhedsbrevet med posten. Det har vi ingen planer om at ændre på!

Nyhedsbrevet lever, men det kræver, at der kommer nogle gode og spændende input, for at det vedbliver med at være læseværdigt. Det skal således lyde en opfordring til alle om at skrive et par linier om de aktiviteter, vi tager del i.

 

Den 15. juni indkaldte bestyrelsen en lang række ressourcepersoner til det, vi kaldte et visionsmøde. Ideen var at få en snak om klubbens fremtid med hovedfokus på udviklings­muligheder og relevante tiltag. Det blev en god og givtig snak, hvor et af hovedemnerne blev ønsket om en mere synlig markedsføring af Karup Orienteringsklub. De mange gode forslag, der kom frem på mødet, ligger nu som en idébank ved bestyrelsen, og de vil blive taget frem og anvendt ved enhver lejlighed, der byder sig. Tankerne, der kom frem under mødet, var blandt andet baggrunden for vores markedsføringstiltag i forbindelse med by­løbet i Karup og distributionen af vores nyhedsbrev nr. 2 i forbindelse med idrætsdagen på Flyvestation Karup.

 

Som en del af vores markedsføring og informationsportal har vi gennem længere tid øn­sket en ny og mere tidssvarende hjemmeside. Status er, at den faktisk er færdigt, og kun mangler bestyrelsens tilbagemelding, før den erstatter den nuværende. I kan glæde jer, for der er tale om et top produkt med alle ønskelige funktionaliteter. Morten Pedersen er man­den bag projektet, og der skal lyde megen ros og en stor tak for det flotte arbejde.

 

I slutningen af 2006 deltog flere af bestyrelsesmedlemmerne i orienteringsmøder, der skulle forberede os på kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007. Der, hvor sam­menlægningen får mest betydning, er i forbindelse med tilskudsordningerne, hvor der er gennemført en harmonisering af de forskellige ordninger, der var i de berørte kommuner. Som bestyrelsen ser de nye tilskudsordninger, betyder det et øget lokaletilskud til klubben. Ud fra et grundlag på 10 aktivitetstimer i klubhuset om ugen i 50 uger om året, betyder der faktisk mere end en fordobling af tilskuddet. Vi har fremsendt vores ansøgning, og vi for­venter, udfaldet bliver positivt.

 

For at runde økonomien af kan vi også konstatere, at vi kommer ud af driftsåret med et fornuftigt overskud, der hovedsagelig er skabt via øgede aktivitetsbestemte indtægter. Det er et meget positivt udfald, der giver os lidt mere økonomiske handlefrihed.

 

Fremtiden.

 

Kigger vi på fremtiden, ser den fornuftig ud. Allerede i indeværende år, 2007, har vi en lang række aktiviteter på tegnebrættet, og med de økonomiske udsigter vi har, ser det hele lo­vende ud. Meget tyder på, at der kommer en fornuftig sammenhæng mellem faste ind­tægter og faste udgifter, og samtidig vil vi komme i den privilegerede situation, at vi vil kunne yde økonomisk tilskud til udvalgte aktiviteter.

 

Skal der være ønsker for fremtiden, må det være ønsket om, at vi får endnu flere med­lemmer. Vi er i øjeblikket 168, men der er plads til mange flere. Lad os samtidig ønske, at vores medlemmer er aktive og bakker op omkring vores aktiviteter, både som aktive udøvere, men også i rollen som planlæggere og hjælpere, når der er behov for det.

 

Fremtiden tegner god for Karup Orienteringsklub.

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:16:01
Sidst ændret 25-02-2007 22:16:01