Vedtægter for Karup OK

 

Stiftet den 15. November 1980

 

$ 1

NAVN

 

Klubbens navn er Karup Orienteringsklub, hjemmehørende i Viborg storkommune. Klubben er via Dansk Orienteringsforbund og Dansk Atletikforbund medlem af Dansk Idræts Forbund og underkastet disse forbunds love og bestemmelser.

 

 

$ 2

FORMÅL

 

Klubbens formål er at motivere for og dyrke orienteringsløb og anden løbe- og motionsidræt, samt at fremme et godt socialt og kulturelt samvær for medlemmerne.

 

 

$ 3

OPTAGELSESBETINGELSER

 

Klubben optager medlemmer, der kan tilslutte sig og efterleve dens vedtægter og arbejde for fremme af de vedtagne målsætninger. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

 

$ 4

LEDELSE

 

Den daglige ledelse af klubben varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og formændene fra de 2 aktivitetsudvalg. De 2 aktivitetsudvalg er Orienteringsudvalget på 5 medlemmer og motionsudvalget på 3 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Næstformanden, kasserer, sekretær, 2 udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. (Efter første år er halvdelen på valg efter lodtrækning)

Aktivitetsudvalgene konstituerer sig selv til de nødvendige funktioner.

Bestyrelsen og udvalgene er beslutningsdygtige når mindst halvdelen og deriblandt formand eller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden(næstformanden) den afgørende stemme. Uenigheder i udvalgene af væsentlig karakter kan af det enkelte udvalgsmedlem begæres afprøvet i bestyrelsen.

Udvalgsformændene skal holde bestyrelsen underrettet om udvalgenes aktiviteter og føre bestyrelsens beslutninger til udførelse via deres respektive udvalg.

Bestyrelse og udvalg er selvsupplerende indtil førstkommende generalforsamling.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.


$ 5

KONTINGENT

 

Kontingentet fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Efter 4 måneders restance slettes medlemmet af medlemskartoteket, og kan kun optages mod erlæggelse af skyldigt beløb, tillagt et af bestyrelsen fastsat strafgebyr til dækning af rykkeromkostninger.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

 

 

$ 6

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er, med de begrænsninger disse vedtægter foreskriver, øverste myndighed i alle klubbens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af stemmetællere

3.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

4.     Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.     Bestyrelsens planer og budget for de kommende år

6.     Fastlæggelse af kontingent

7.     Behandling af indkomne forslag

8.     Valg af formand

9.     Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis

10.  Valg af udvalgsmedlemmer

11.  Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

12.  Eventuelt

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde og haves af medlemmer som er fyldt 14 år og ikke er i kontingentrestance.

Dirigenten leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når mindst et stemmeberettiget medlem forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse foregå skriftligt. Alle afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer og opløsning ($ 12 og 13), træffes ved simpelt flertal.

 

 

$ 7

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, og skal afholdes, når mindst 20% stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at krav herom, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.


$ 8

UDELUKKELSE

 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem for et kortere tidsrum eller for bestandig, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende generalforsamling.

Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Et medlem, der er udelukket for bestandig i henhold til en generalforsamlings afgørelse, kan kun genoptages ved en generalforsamlingsbeslutning.

I det tilfælde, hvor udelukkelse skal behandles på en generalforsamling har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3x24 timer før generalforsamlingen ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

 

 

$ 9

ERSTATNINGSANSVAR

 

Ved skader på materiel, forårsaget ved grov uagtsomhed, kan bestyrelsen pålægge skadevolderen erstatningsansvar.

 

 

$ 10

REGNSKAB

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal mindst 14 dage før generalforsamlingen indgive driftsregnskab og status pr. 31 december til revision.

Regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 

$ 11

TEGNINGSREGLER

 

Klubben tegnes af formand og kasserer i forening.

 

 

$ 12

VEDTÆGTSÆNDRING

 

Forandring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de givne stemmer er for forslaget. Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.


$ 13

OPLØSNING

 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en med dette formål særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte stemmer herfor. Opnås sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Ved opløsning overdrages klubbens formue til Dansk Orienterings Forbunds Nordkreds.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 28/3-2006.

 

 

Kategori Klubben
Forfatter Morten
Oprettet 26-02-2007 22:39:34
Sidst ændret 29-03-2011 16:30:19