Bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2007

 

Tilstede: Peter Farver, Inger Johansen, Lars Skovgaard, Ove Pedersen, Jan Nielsen og Yvonne Glesner

 

  1. Godkendelse af referat
  2. Orientering fra formanden

Sponsoraftale: Karup Kartoffelmelsfabrik er blevet adspurgt om de kunne sponsorere Karup OK. Karup Kartoffelmelsfabrik ønsker ikke at sponsorere klubben, da de allerede har en sponsoraftale med KKIK.

Peter og Jan har indgået aftale med IFK om, at vi kan annoncere om o-løbs-begyndertræning. Der er i den forbindelse kommet et par nye løbere, der ønsker at være med.

IFK har desuden givet et tilskud på kr. 2000,-.

Dragter: Status på de nye klubdragter er, at Intersport ikke har dragter i klubbens farver. Men Intersport arbejder på at finde en dragt, der har de korrekte farver. Klubbens logo vil bliver broderet på i stedet for et trykt logo, da det er bedre kvalitet.

Prisen for den nye dragt vil blive på kr. 410,-. Der vil blive fulgt op på sagen.

DOF: DOF har udsendt et spørgeskema vedr. klubbens brug af statsskove og private skove. Peter har besvaret dette.

Divisionsmatch: Efter matchen er der kommet en mail vedr. en ny o-løber, der havde taget det forkerte kort samt løbet den forkerte bane. Afgørelsen i sagen faldt ud til Randers fordel, og har den betydning at Karup OK ikke rykker op. Klubben indgiver protest med henvisning til DOF reglement af 2007. Klubbens svar vil være, at forkert kort og forkert bane medfører diskvalifikation, samt at Karup OK altid informerer deres nye løbere om hvor de respektive kort er.

Personvalg: Vigtigt at vi alle overvejer hvem der kan være relevante emner til bestyrelsen, da der er flere bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

  1. Orientering fra næstformanden Der er ikke noget nyt.
  2. Orientering fra sekretæren

Deadline for nyhedsbrev: Næste deadline er d. 30. nov., hvor indkaldelsen til generalforsamlingen skal være med.

Ny sekretær: Det er endnu ikke lykkedes at finde en ny sekretær, der kan tage over fra årsskiftet.

Problemer med frankering af sidste nyhedsbrev: Flere medlemmer oplevede at blive opkrævet gebyr, da de udsendte breve var underfrankeret. Der er blevet lavet et indlæg til hjemmesiden, og de medlemmer, der ønsker at få deres udgifter refunderet kan få det.

Der er lavet reklamation til posthuset i Viborg, da alle breve er indleveret, vejet og sendt derfra. Desværre har vi ikke fået medhold i vores klage.

  1. Orientering fra kasseren

Regnskab: Klubbens regnskab ser fornuftigt ud. Der er kr. 10.000 mere end det budgetterede overskud på kr. 19.000, så klubben har et overskud på kr. 29.000.

Viborg kommune: Viborg kommune har pr. 1. okt. indbetalt følgende: kr. 5775 i medlemstilskud og kr. 17.000 i lokal tilskud.

Klubbens økonomi: pt. råder klubben over kr. 17.237,50 i aktier, kr. 1190 i kassebeholdning samt kr. 125.712 i banken.

Bestyrelsen er enige om, at klubbens overskud skal investeres, evt. i form af støtte til et introduktionstilbud på de nye klubdragter, ny kopimaskine og til klubfesten.

  1. Orientering fra O-udvalget

Klubmesterskab: afholdes d. 20/10

Natteravneløb: afholdes d. 31/10

Fasteposter: Jan har fået godkendt postplaceringerne, og har indsendt ansøgning til DOF om at få bevilget skilte til stolperne. Stolperne er sponsoreret og der er 90 stolper til poster og 10 startstolper. Postplaceringerne er i Ulvedal, Sjørup og Stendal. Når hele projektet har fået den endelige godkendelse, vil der blive lavet foldere. Jan har døbt projektet: I Jens Langknivs Fodspor.

Nybegynder-træningen: Er også skudt i gang og det går fint.

DM: Afholdes den 5. april 2008 med Jan som stævneleder, Ole som banelægger, banekontrol K.E. og beregning Jacob. Speakning og telte står Lars Kopp for. Derudover lejes der også telte fra Karup Teltudlejning.

Stævneplads vil nede på marken ved klubhuset. Kortet mangler at blive ”fintegnet”.

Ole Johnsen: Er ikke nævnt på udvalgslisten i nyhedsbrevet – sekretæren ordner dette.

  1. Orientering fra motionsudvalget

Klubmesterskabet: afholdes den 10. november. Banerne vil blive mærket ekstra godt af, så børnene selv vil være i stand til at løbe dem.

Juleløb: Traditionen tro løbes det 1. juledag med start fra Niels Bugges Kro.

  1. Møde med Jesper Lysgård kl. 18.00 den 29. okt.

I forbindelse med mødet vil der blive serveret lidt mad og drikke. Peter vil briefe ud fra de 4 punkter Jesper Lysgård har bedt os forholde os til. Punkter er følgende:

A: evaluering af bredde indsatsen.

Under dette punkt vil det handle om klubbens generelle aktiviteter, særlige initiativer, medlemsoversigt.

B: Hvad kan støtte os?

Under dette punkt fil det være projektet med de fasteposter i skoven.

C: Bredde politik.

Under dette punkt vil det handle om, at klubben gerne vil have mulighed for konsulentstøtte på klubbens initiativ, og at bredde politik ikke er afgørende for Karup OK

D: Skoleorientering. Klubben afholder ikke skoleorientering, da det er i hverdage i dagtimerne.

  1. Status på klubfest: Grete, Gunhild og Yvonne har påtaget sig at planlægge og arrangere festen.
  2. EVT.

Der skal købes en ny post 43.

Tøseaften i klubhuset er indstillet, da der ikke er nok fremmødte.

 

 

Referent

Yvonne Glesner

 

 

 

   

 

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater
Forfatter Morten
Oprettet 20-12-2007 22:38:16
Sidst ændret 20-12-2007 22:38:16