Referat fra generalforsamling d. 21. februar 2009

Formanden bød velkommen til de 20 fremmødte medlemmer og gik straks over til 1. punkt på dagsordenen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent:

Lars Hoffmann blev foreslået og valgt.

 

Lars takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

Punkt 2: Valg af stemmetællere:

Hvis der blev brug for stemmetællere, blev Marianne Bonde og Carsten Helligsø valgt.

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

 

Punkt 3: Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

Formandens beretning

”Bestyrelsens beretning vil igen i år bestå af 3 indlæg.

 

En generel beretning om året 2008, og derefter kommer O-udvalgets- og M-udvalgets detaljerede beretning for aktiviteterne i 2008.

 

Eksternt har vi deltaget i 2 møder ved Nordkredsen samt 1 møde i Viborg Idrætsråd.

 

Jan Nielsen er indstillet som ”årets idrætsleder” til Viborg Idrætsråd.

 

Sidste år på generalforsamlingen kunne den tidligere formand berette om et godt år i 2007.

Jeg kan så i år berette om et måske endnu bedre år i 2008, hvor især vore aktiviteter på orienteringsområdet måske aldrig har været bedre, og det gælder såvel den idrætslige- som den arrangementsmæssige side.

I divisionsturneringen ikke alene forsvarede vi vor placering i 3. division, vi var også med i opløbskampen om oprykning til 2. division, men er vi realistiske, så har vi nok ikke hverken top eller bredde til 2. division endnu, men det er bestemt ikke urealistisk, hvis klubben får tilgang af flere orienteringsløbere.

Jeg vil selvfølgelig også nævne DM-nat arrangementet. Stævnet blev gennemført på en god og professionel måde, uden problemer. Klubben fik stor ros for stævnet. Jeg skal her i dag takke stævneleder Jan Nielsen og alle klubbens hjælpere, som gjorde det muligt for klubben. Det kan vi alle være stolte af.

Vi er næsten færdige med opsætning af faste poster. De faste poster i Sten-/Ulvedal er færdige og posterne i Sjørup vil være klar i foråret 2009. En stor tak til de, der har hjulpet med dette store arbejde.

Deltagelsen i trænings o-løb har året igennem været rigtig god, det gælder vor egne vinter o-løb fra klubhuset, samt sommer o-løbene sammen med Viborg og Skive.

 

Jan Nielsen vil komme nærmere ind på o-udvalgets aktiviteter i 2008.

 

På motionssiden har der de senere år været en stagnerende aktivitet. Vi har afviklet Alhedeløbet, hvor der i 2008 var et rigtig godt deltagerantal. Klubben blev bedt om at arrangere et motionsløb i Grønhøj i forbindelse med Lyngfestivalen, samt i Karup i forbindelse med byfesten.

 

Deltagelsen i motionstræningen på lørdage og mandage har måske ikke været helt på højde med tidligere år. Én af grundene kan måske være, at der er blevet etableret løbeklubber i Skelhøje, Frederiks og Karup, så jeg vil her gerne opfordre til, at vi alle kan mødes i klubhuset på træningstiderne, såvel motions- som o-løbere.

 

Gunhild vil komme nærmere ind på M-udvalgets aktiviteter i 2008.

 

På det sociale område har Karup OK altid været helt i top. Også i 2008, hvor jeg blot skal nævne Sct. Hans fest og Klubfest, men også i forbindelse med Halloween-løbet kunne vi feste bagefter. Også en tak til dem, der tager initiativ til de sociale aktiviteter.

 

Klubben har en god økonomi, som I vil se om lidt. Én af grundene er vor hjælp til bankospil i Havredal. Det gav gode penge i 2007, knap så mange i 2008, men starten på 2009 ser lovende ud. En stor tak til dem, der vil bruge en fredag aften i ny og næ i Havredal Forsamlingshus.

 

Tak til alle der har hjulpet til i klubben i årets løb, Betty og Gunnar, Morten som webmaster, bestyrelse og udvalgsmedlemmer og sidst, men ikke mindst, alle medlemmer og ”tordenskjolds soldater”.

 

O-udvalgets beretning:

”Begynderløbene fra klubhuset blev afviklet hver lørdag i de første 3 måneder af året. Den 26. januar havde vi vores traditionelle suppeløb med dertilhørende bingoplader, og det var som vanligt Torben Ibsen, der stod for engagementet, dog var Erik Libak indkaldt som hjælper, da Torben var blevet opereret i hoften.

 

Den 5. april lavede vi vores første DM. Nemlig DM-NAT 2008. Set fra min stol som stævneleder, var stævnet en succes. Der var mange, der fik sig en overraskelse, da de opdagede, at banelæggeren Ole Johnsen havde fået kringlet nogle gode svære baner i en ellers nem skov. Det, at det foregik om natten, gjorde det jo heller ikke nemmere, hvilket en del lokale løbere måtte konstatere. Sportsligt fik vi lavet et rigtig godt stævne, hvor stort set alt klappede. Det skyldes ikke mindste det store og professionelle arbejde alle fra klubben lagde i stævnet. Specielt bemærket gjorde Morten sig med de meget flotte udskrifter og grafer, som løberne aldrig før havde set fra EMIT programmet. Økonomisk var det også yderst tilfredsstillende, men det vil kassereren komme ind på i hans beretning/regnskab.

 

I løbet af sommeren/efteråret fik vi stillet 60 faste poster op i Sten-Ulvedal. Vi fik trykt de første 600 foldere til hver af skovene, altså 1.200 stk. i alt. Af folderne er der dags dato under 400 stk. tilbage. Så der må være rigtig mange, der benytter sig af tilbuddet med at gå eller løbe en tur efter poster i Sten-Ulvedal. Vi skal fremover selv finansiere trykningen af nye foldere, men vi vil prøve at søge bl.a. Nordea Danmark Fonden om tilskud til trykning af nye foldere. I disse tider med fokus på bevægelse og motion må det være muligt at finde hjælp til dette projekt.

 

Den 27. september startede vi vores begynder o-løb op igen. O-udvalget havde besluttet at begynde ugen efter VI-KA-SKI løbene stoppede. Vi mente, det var vigtig at tilbyde denne aktivitet, således vi har noget at samles om en gang om ugen. Det er også i år blevet godt modtaget. De fleste gange finder 15-25 løbere vej til klubhuset og begyndertræningen.

 

Den 22. oktober lavede vi et Natteravn løb i Aunsbjerg og Liselund. Lars Ole Kopp var både stævneleder og banelægger på dette løb, som blev afviklet ved hjælp af en lille håndfuld hjælpere. Der var ca. 90 deltagere, hvilket var acceptabelt. Der var mange, der syntes, at det var et meget svært og spændende område. Vi har fået lov til at lave et træningsløb derude i 2009. Vi håber også at få finpudset kortet og få den sidste af skovene tegnet, således vi måske kan holde et B-løb i år 2010.

 

Den 26. oktober blev klubmestrene fundet i Silkeborg Nordskov. Der var 26 Karup løbere, der havde fundet til Silkeborg denne regnfulde efterårsdag. Det var første gang i 3 år, hvor vi havde et klubmesterskab, hvor der ikke var poster, der var placeret forkert. Det har nok noget at gøre med, at vi i år havde valgt et B-stævne til vores klubmesterskab.

 

2008 blev året hvor vi slog fast, at vi hører til i 3. division. Det gik endda så godt, at vi måtte til at løb om oprykning til 2. division, men til oprykningsløbet blev det også slået fast, at vi ikke havde noget at gøre i 2. division.. De 3 gange hvor vi stillede op til divisionsmatch, var vi ca. 35 løbere, der løb for at forsvare klubbens plads i 3. division.

 

Igen i år har VI-KA-SKI samarbejdet med træningsløb fungeret rigtig godt. De tre klubber har fået arrangeret løb hver onsdag i sommerhalvåret. Dette samarbejde fortsætter også i 2009. Jan Lauge vil gerne høre fra dig, hvis du har mulighed for og mod på at arrangere et træningsløb i 2009.

 

Vi har i år tegnet 2 kort, Sten-Ulvedal og Aunsbjerg. Sten-Ulvedal kortet blev godkendt af kortkonsulenten stort set uden bemærkninger. Sten-Ulvedal kortet blev tegnet af Ole Johnsen, Jan Lauge og Jan Nielsen. Aunsbjerg var med Lars Kopp i skoven og Jan bag computeren. Vi har også fået 4 nye korttegnere uddannet i 2008, nemlig Kai Hesselbjerg, Bjarne Nyberg, Allan Pedersen og Søren Mikkelsen. De har allerede været i sving ude i Kompedal Øst, hvor en del af det er nytegnet. Kompedal Øst nærmer sig at være færdig tegnet. Det sendes til kortkonsulenten først i marts måned.

Vi har i 2008 købt det nye grundmateriale med laserscannede kurver og luftfoto fra COWI til de 3 skove: Aunsbjerg, Kompedal og Sten-Ulve-Havredal”.

 

Motionsudvalgets beretning:

”På en dejlig forårsaften den 30.april afviklede vi vores årlige ALHEDELØB i Frederiks.

Hele 195 deltagere mødte til start og kunne nyde det dejlige løbevejr, og efter løbet var der udtrækning af de mange flotte, skænkede lodtrækningspræmier

 

Udvalget bag LYNGFESTIVALEN i Grønhøj opfordrede Karup OK til at arrangere et motionsløb den 24. maj.

Jan Nielsen lavede 2 ruter på henholdsvis 5 km og 7,5 km, som i starten fulgte ”Kartoffeltysker-stien” og senere gik ind over Kongenshus Hede.

Så spændende var det for os i udvalget, om dette nye tiltag ville kunne lokke løbere og motionister til Grønhøj – og det på en dag, hvor der samtidig var kongeligt bryllup på TV.   Da tilmeldingen var afsluttet havde da også kun 18 tilmeldt sig løbet.

Ved MIDSOMMERLØBET i Sunds deltog Karup OK med 30 løbere, og vi var dermed det største klubhold og kunne bringe en flot pokal med hjem til pokalskabet.

I forbindelse med byfesten i Karup den 31.august blev motionsudvalget spurgt, om vi ville arrangere et motionsløb kaldet KARUP – Å – LØBET med 3 løberuter og 1 gå-rute.  Samtidig blev der arrangeret motionscykelløb, så deltagerantallet blev kun 22.

KLUBMESTERSKABET i MOTIONSLØB afvikledes den 1.november.  Desværre mødte kun 18 løbere op til start.

 MOTIONSPOKALEN blev - som det er sædvane - uddelt ved årets klubfest.  Der var i udvalget enighed om, at den skulle tildeles Kirsten Andersen. Kirsten er en god løber og et trofast klubmedlem, som spreder glæde og hygge omkring sig. Endnu engang tillykke Kirsten.

HALLOWEEN

Fredag den 31.oktober havde udvalget inviteret på en aften-gåtur i Stendal i skovens mørke, og 37 medlemmer efterkom invitationen, heraf valgte 32 at blive i klubhuset for at spise den forud bestilte smørrebrød eller tømme den medbragte madkurv. Udvalget var så tilfreds med den store opbakning til dette arrangement, at det serverede nogle flasker rødvin, så det blev en rigtig hygge-klubaften.

1. juledag kl.10 var der mødt 24 medlemmer op på p-pladsen ved Niels Bugges Kro.  De sejeste løb som sædvanlig den lange tur rundt om Hald sø, medens vi andre kunne nøjes med en tur Inderøen rundt, før vi kunne ønske hinanden en fortsat glædelig jul

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til Grete og Erik for et godt samarbejde i udvalget. Også en stor tak til den øvrige bestyrelse for hjælp og godt samarbejde i årets løb. Og sidst  - men ikke mindst – en stor tak til alle de mange, der har hjulpet os, når vi havde brug for jeres assistance”.

 

Inden beretningerne blev godkendt opfordrede Carsten Helligsø O-udvalget at søge Friluftsrådet om tilskud til trykning af foldere til de faste poster i skoven.

Herefter blev alle 3 beretninger godkendt.

 

Punkt 4:  Forelæggelse af det reviderede regnskab 2008.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

 

Punkt 5: Bestyrelsen planer og budget for det kommende år.

 

Formanden

O- og M-afdelingen vil komme med planer for deres områder efterfølgende.

 

·                   Ikke planlagte nye aktiviteter.

·                   Genforhandling af husleje-kontrakt.

·                   Nyt klubtøj – overtræk.

·                   Blive i 3. division.

·                   Bowlingtur er allerede planlagt.

·                   Klubtur i forbindelse med påskeløbet.

·                   MTB O-løb?

 

O-udvalget:

Den 3. maj står klubben for afvikling af B-løbet i Kompedal Øst med Torben Ibsen som stævneleder og Allan Pedersen og Bjarne Nyberg som banelæggere. Derud over skal der bruges en masse hjælpere til diverse funktioner. Forberedelserne til stævnet kører planmæssigt.

 

Den 14. oktober skal vi lave 2. etape af Natteravn løbet. Stedet bliver her fra klubhuset. Stævneleder og banelæggere er endnu ikke udpeget til dette arrangement. Så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at prøve kræfter med en af de 2 poster, høre jeg gerne fra jer. Dette er et lille nemt arrangement med lidt under 100 deltagere.

 

Vi skal også have gjort projektet med faste poster færdig i Sjørup. Vi har fået stillet alle 30 poster op, det fik vi gjort i de allersidste dage af 2008, så nu mangler vi at få stolperne malet og skruet skiltene på. Så er denne skov også klar til at byde på en gå/løbe tur efter faste poster.

 

VI-KA-SKI samarbejdet fortsætter i 2009.

 

Der planlægges igen til oktober begynder/træningsløb med start fra klubhuset.

 

Motionsafdelingen

Lørdag den 9. maj                   Det Grønne Løb          Kjellerup

Onsdag den 20. maj               Alhedeløbet                 Frederiks

Tirsdag den 16. juni                 Kvindeløb                    Ikast

Onsdag den 17. juni                Midsommerløbet         Sunds

Weekend den 8.-9. august      24 timers løb   Viborg

Søndag den 13.september     City Marathon Viborg

Fredag den 30.oktober                       Halloween                   Klubhuset

Lørdag den xx november       Klubmesterskab          Stendal

Fredag den 25.december       Hald sø                        Niels Bugges kro

 

Budgettet for 2009 blev gennemgået.

 

Vedrørende 24 timers løbet opfordrede Gert og Lars til, at hvis klubben ikke selv kan skaffe løbere nok, så at finde eventuelle samarbejdspartnere gennem Gerts arbejdsplads og f.eks. Idrætsforeningen Flyvestation Karup.

Desuden opfordrede Gert til, at når der på klubbens hjemmeside og Nyhedsbrevet fremgik, at der var fælles motionstræningsløb fra klubhuset mandage kl. 17.30, var det vigtigt, at udvalget i hvert fald overholdt denne tid. Det var ikke særlig spændende at møde op for kun at konstatere, at træningsløbet var startet før tiden. Det animerede ikke til fremtidigt at møde op.

Herefter blev bestyrelsens planer og budget for det kommende år godkendt.

 

Punkt 6; Fastlæggelse af kontingent.

Uændret.

 

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Punkt 8: Valg af formand:

Torben Ibsen blev enstemmigt valgt.

 

Punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis:

Næstformand:             Kirsten Andersen        2009-2011

Kasserer:                     Ove Pedersen 2009-2011

 

Punkt 10: Valg af udvalgsmedlemmer:

O-udvalgsmedlem:     Gert Bertel                  2009-2011

O-udvalgsmedlem:     Jan Lauge                   2009-2011

O-udvalgsmedlem:     Ole Johnsen                2009-2011

M-udvalgsmedlem:     Erik Libak                    2009-2011

 

Punkt 11: Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:

Revisor:                     Tina Rasmussen                       2009-2011      

Revisorsuppleant: Per M. Sørensen              2009-2010

 

Punkt 12: Eventuelt:

Erik Libak opfordrede bestyrelsen til at annoncere klubbens generalforsamling i Uge-Avisen for at tilkendegive over for offentligheden, at klubben eksisterer.

Det blev drøftet:

  • både for og imod, om der i indkaldelsen til generalforsamlingen skulle stå, om man var villig til genvalg eller ikke.
  • Klubtøj – klubdragt – overtrækstøj
  • Om o-udvalget ville lave et GPS o-løb senere på året.
  • Indkøb af pokalskab med lys i.
  • Opvaskemaskine – skal køkkenet udvides.
  • Mountainbike o-løb. Hvis bestyrelsen skal arbejde videre med dette nye tiltag, kræver det, at der er et medlem, som brænder for denne form for o-løbssport, kender reglerne for afvikling af disse løb og som er villig til at træde ind i bestyrelsen.

Formanden: Det er udmærket at finde nye ideer, som ligger tæt på o-sporten.

 

DSCN0550Efter generalforsamlingen, som sluttede ca. kl. 16:30, viste Torben og Sonja billeder fra deres motorcykeltur i USA.

 

 

Kategori Klubben\Arrangementer
Forfatter Morten
Oprettet 06-03-2009 23:15:31
Sidst ændret 06-03-2009 23:15:31